Informacje ogólne

Technolog produkcji środków transportu drogowego jest nową ofertą dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w zakresie kształcenia zawodowego w ramach 5 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zamieszkują na terenie powiatu nyskiego i chcą:

Aby rozpocząć naukę nie jest wymagane świadectwo dojrzałości.

W czasie dwuletniego okresu nauki słuchacze odbędą 8 miesięcy płatnych praktyk zawodowych (2080 zł/miesiąc), realizowanych w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej.

Absolwenci uzyskają tytuł dyplomowany specjalista technolog produkcji środków transportu drogowego.

Aktualności

Termin rekrutacji

W okresie 1.07 - 30.08.2018 roku trwać będzie nabór słuchaczy na kierunek "Technolog produkcji środków transportu drogowego". Warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie http://www.motopower.pwsz.nysa.pl/#rekrutacja.

Program nauczania

Nauka na kierunku Technolog produkcji środków transportu drogowego trwa 2 lata (4 semestry) i rozpoczyna się 1.10.2018 r. Zajęcia prowadzone są w formie dualnej tzn. 50% zajęć teoretycznych i 50% praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej. W czasie nauki każdy słuchacz zrealizuje 8 miesięcy praktyk.

Przedmioty znajdujące się w programie nauczania:

 1. Język obcy
 2. Podstawy przedsiębiorczości
 3. Technologia informacyjna
 4. Surowce i materiały konstrukcyjne
 5. Metrologia warsztatowa
 6. Podstawy konstrukcji maszyn
 7. Rysunek techniczny i CAD
 8. Projektowanie procesów technologicznych
 9. Procesy i techniki produkcyjne
 10. Organizacja procesów produkcji środków transportu drogowego
 11. Systemy CAP/CAM i OSN
 12. Budowa środków transportu drogowego
 13. Normy i przepisy dla środków transportu drogowego
 14. Diagnostyka samochodowa
 15. Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 16. Ergonomia i BHP
 17. Zarządzanie jakością
 18. Praktyczna nauka zawodu (16 godz./tyg)
 19. Praktyka zawodowa (8 tygodni po II semestrze)
 20. Etyka zawodowa
 21. Projekt dyplomowy

Szczegółowa siatka przedmiotów (pobierz: Siatka "Technolog produkcji środków transportu drogowego")

Rekrutacja

UWAGA!
W dniach 01.09 – 30.09.2018 r. trwa dodatkowa rekrutacja uzupełniająca do projektu MOTO POWER.
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 01.10.2018 r.

Limit przyjęć na kierunek: 20 osób.

Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

Wymagania wobec kandydatów:

Regulamin rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa, p. 101.

Organizacja roku

Informacja o organizacji roku oraz planie zajęć zostanie umieszczona po zakończonej rekrutacji.

Galeria

O projekcie

"Kształcenie na 5 poziomie w branży motoryzacyjnej w PWSZ w Nysie" jest współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", działanie 4.1. Innowacje społeczne. Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17

Termin realizacji projektu: 1.04.2018 – 30.09.2020

Celem głównym projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów z zakresu technologii produkcji środków transportu drogowego czyli praktyczne przygotowanie 20 uczestników/czek projektu posiadających kwalifikacje na 4 poziomie PRK do wykonywania zawodu poprzez opracowanie programu kształcenia a następnie przetestowanie go na 5 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji w branży motoryzacyjnej polegające na przeprowadzeniu przez uczelnię całego cyklu kształcenia określonego w programie oraz wypracowanie rekomendacji w okresie do 30 września 2020r. Program kształcenia zostanie dostosowany do potrzeb rynku pracy i opracowany we współpracy z przedsiębiorcą z branży motoryzacyjnej. W ramach przetestowania opracowanego programu zakładającego kształcenie w formie dualnej, min.50% czasu kształcenia przeznaczone zostanie na praktykę zawodową u przedsiębiorcy.

Kontakt

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa, p. 101

tel. 77 409 08 70
email: rctwiti@pwsz.nysa.pl
www.rctwiti.pwsz.nysa.pl

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.